Vervet Monkey

Vervet Monkey (Chlorocebus Pygerythrus)..Potrait. The thinker..May, Winter 2009..Ndumo Game Reserve, Kwazulu-Natal, South Africa.
Vervet Monkey (Chlorocebus Pygerythrus)..Potrait. The thinker..May, Winter 2009..Ndumo Game Reserve, Kwazulu-Natal, South Africa.
Filename: Vervet Monkey-_MG_1982-20090528.jpg
Copyright